Αποφάσεις

ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΣΠΑ 2007- 2013

161/2015 Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος, εισηγούμενος το 4° θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Έργα ΕΣΠΑ», υπενθυμίζει πως το Δ.Σ., στην προηγούμενη συνεδρίασή του, της 27-8-2015, συντασσόμενο με τις σχετικές αποφάσεις και θέσεις της ΚΕΔΕ, διατύπωσε το αίτημα να δοθεί παράταση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του ΕΣΠΑ 2007-2013 και πέραν της καταληκτικής ημερομηνίας της 31-12-2015, επισημαίνοντας πως […]

Απ’ ευθείας ανάθεση και έγκριση διάθεσης δαπάνης για την καθαριότητα των Γραφείων της ΠΕΔΚΜ

68/2015 Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος, εισηγούμενος το 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Ανάθεση της καθαριότητας των Γραφείων της ΠΕΔΚΜ», υπενθυμίζει πως, με την 33/2015 απόφαση του Δ.Σ. (ΑΔΑ 7Θ05ΟΚΑΗ-ΨΞ0), εγκρίθηκε το πρωτογενές αίτημα ανάληψης δαπάνης για την …………………..

Θέμα 13ο : Απ’ ευθείας ανάθεση και έγκριση διάθεσης δαπάνης για την υποστήριξη του Λογιστηρίου της ΠΕΔΚΜ

69/2015 Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος, εισηγούμενος το 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Ανάθεση της υποστήριξης του Λογιστηρίου της ΠΕΔΚΜ», υπενθυμίζει πως, με την 34/2015 απόφαση του Δ.Σ. (ΑΔΑ 77ΘΦΟΚΑΗ-57Η), εγκρίθηκε το πρωτογενές αίτημα ανάληψης δαπάνης για την ………..

Αίτημα για εύρυθμη λειτουργία (τοποθέτηση χημικών τουαλετών) Λαϊκών Αγορών

80/2015 Στη συνέχεια, και στο πλαίσιο των ανακοινώσεων, ο κ. Πρόεδρος θέτει υπόψη του Δ.Σ. το 132444/1957/18-3-2015 έγγραφο της Δνσης Λαϊκών Αγορών της ΠΚΜ, που επικαλείται την διάταξη του άρθρου 7 § 3 περ. α΄ του Ν. 4264/2014 και ανακοινώνει στους Δήμους της …………..

Αίτημα για εύρυθμη λειτουργία (τοποθέτηση χημικών τουαλετών) Λαϊκών Αγορών

79/2015 Στη συνέχεια, και στο πλαίσιο των ανακοινώσεων, ο κ. Πρόεδρος θέτει υπόψη του Δ.Σ. το 144/9-3-2015 έγγραφο του Διασυνοριακού Κέντρου Υγείας Πολυκάστρου, που απευθύνεται στον κ. Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, και παρουσιάζει επιγραμματικά, αλλά εύστοχα και με……….

ΕΚΤΟΣ Η.Δ. : Αίτημα για διάθεση αντισταθμιστικών οφελών διέλευσης αγωγού φυσικού αερίου ΤΑΡ

78/2015 Στη συνέχεια, και στο πλαίσιο των ανακοινώσεων, ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην διέλευση του αγωγού φυσικού αερίου, που διασχίζει όλη την Κεντρική Μακεδονία, διερχόμενος από τα διοικητικά όρια σειράς Δήμων, στους οποίους προξενεί αφενός αναστατώσεις κατά τη ………..

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

58/2015 Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος, εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας», θέτει υπόψη του Δ.Σ. τις διατάξεις του άρθρου 25 του υπό δημόσια διαβούλευση Σχεδίου Νόμου «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση – Αποκατάσταση Αδικιών και άλλες διατάξεις», που προβλέπουν την επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας, καθώς […]

Αίτημα για έγκαιρο προγραμματισμό δημοτικών δράσεων

77/2015 Στη συνέχεια, και στο πλαίσιο των ανακοινώσεων, ο κ. Κ. Κοτσακιαχίδης αναφέρει πως την λειτουργία των Δήμων και την ανταπόκρισή τους στις ολοένα και περισσότερες υποχρεώσεις τους την δυσχεραίνει, πέραν όλων των άλλων αδυναμιών,…

Επιδοκιμασία θετικών πρωτοβουλιών – Αίτημα κατάργησης άρθρου 45 Ν. 4320/2015

76/2015 Στη συνέχεια, και στο πλαίσιο των ανακοινώσεων, ο κ. Πρόεδρος θέτει υπόψη του Δ.Σ. τα πλήρη κείμενα των πρόσφατων Νόμων: (α) 4320/19-3-2015 : «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης …………

Αιτήματα και προτάσεις για διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς

74/2015 Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος, εισηγούμενος το 1ο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης: «Προτάσεις για την αντιμετώπιση των αδέσποτων’, υπενθυμίζει πως, στην προηγούμενη συνεδρίαση του Δ.Σ., διεξήχθη, στο πλαίσιο των ανακοινώσεων, μια κατ’ αρχήν συζήτηση για …………..

Eγκριση πρακτικής άσκησης σπουδάστριας ΙΕΚ

65/2015 Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος, εισηγούμενος το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Έγκριση πρακτικής άσκησης σπουδάστριας ΙΕΚ», θέτει υπόψη του Δ.Σ. την από 10-3-2015 αίτηση της κ. Αικατερίνης Κιορφελέκα, απόφοιτης του Τμήματος «Δημοσιογραφία, Ρεπόρτερ και …………

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΕΔΚΜ

2/2015 Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος, εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Συγκρότηση Επιτροπών Πολιτικής ΠΕΔΚΜ», αναφέρει πως, όπως είναι γνωστό, στην αρχή κάθε δημοτικής περιόδου, η ΚΕΔΕ συγκροτεί θεματικές Επιτροπές, αποτελούμενες από Μέλη και μη Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της (Αιρετούς της Τ.Α. απ’ όλη την Χώρα), οι οποίες συζητούν, επεξεργάζονται, προετοιμάζουν, εισηγούνται […]

ΆΣΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ

3-2015 Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος, εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Ενημέρωση του Δ.Σ. της ΠΕΔΚΜ σχετικά με την Άμεση Αποκέντρωση των Υπηρεσιών Πρόνοιας και Πολεοδομίας του Δήμου Θεσσαλονίκης», υπενθυμίζει πως μια σειρά αρμοδιοτήτων («πρόσθετες αρμοδιότητες»), που μεταβιβάστηκαν στους Δήμους με τις διατάξεις του άρθρου 94 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα «Καλλικράτης»), και ιδιαίτερα […]

ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΟΤΑ

5-2015 Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος, εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Ενημέρωση από το προσωπικό των αναπτυξιακών εταιρειών των Δήμων», θέτει υπόψη του Δ.Σ. το από Ιαν. 2015 ενημερωτικό σημείωμα του Σωματείου Προσωπικού Αναπτυξιακών Εταιρειών ΟΤΑ Κεντρικής Μακεδονίας: «Ο ρόλος & η λειτουργία των Πολυμετοχικών Αναπτυξιακών Ανώνυμων Εταιρειών των ΟΤΑ», που αναφέρεται στην […]