13
Οκτ
2015
ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΣΠΑ 2007- 2013

161/2015

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος, εισηγούμενος το 4° θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Έργα ΕΣΠΑ», υπενθυμίζει πως το Δ.Σ., στην προηγούμενη συνεδρίασή του, της 27-8-2015, συντασσόμενο με τις σχετικές αποφάσεις και θέσεις της ΚΕΔΕ, διατύπωσε το αίτημα να δοθεί παράταση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του ΕΣΠΑ 2007-2013 και πέραν της καταληκτικής ημερομηνίας της 31-12-2015, επισημαίνοντας πως σε διαφορετική περίπτωση, μόνον στην Κεντρική Μακεδονία θα μείνουν ανολοκλήρωτα 60 έργα Δήμων, που είναι ενταγμένα στο ΕΣΠΑ 2007-2013, με ό,τι αυτό συνεπάγεται (επιστροφή χρηματοδοτήσεων, επιβαρύνσεις Δήμων, κ.λπ.). Το ως άνω αίτημα υποβλήθηκε αρμοδίως με το 1034/24/ΤΟ/2-9-2015 έγγραφο της ΠΕΔΚΜ και αναμένεται απάντηση, η οποία αμέσως μόλις ληφθεί θα κοινοποιηθεί σε όλους τους Δήμους της Κεντρικής Μακεδονίας. Παράλληλα, όπως είχε τονιστεί και στην προηγούμενη συνεδρίαση του Δ.Σ., η ΠΕΔΚΜ, με το 982/24/ΤΟ/208-2015 έγγραφό της, είχε ζητήσει από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ της ΠΚΜ, αναλυτικό Πίνακα με τα έργα ΕΣΠΑ των Δήμων της Κεντρικής Μακεδονίας, των οποίων δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη το φυσικό και οικονομικό αντικείμενό τους. Η απάντηση της ΕΥΔ-ΠΚΜ (έγγρ. 6489/27-8-2015) ελήφθη στην ΠΕΔΚΜ στις 28-8-2015, δηλαδή μετά την πραγματοποίηση της συνεδρίασης της 27- 8-2015, και απ’ αυτήν προκύπτει πως υπολείπονται 67 εκατ. € για την ολοκλήρωση 60 έργων στην Κεντρική Μακεδονία, των οποίων ο πλήρης κατάλογος (με τον τίτλο του κάθε έργου, τον δικαιούχο Δήμο, τις νομικές δεσμεύσεις και τις πληρωμές που έχουν πραγματοποιηθεί) διανέμεται τώρα, σε φωτοαντίγραφο, σε όλους τους παρόντες (Μέλη του Δ.Σ. και παρατηρητές) στην σημερινή συνεδρίαση, για την πληρέστερη ενημέρωσή τους. Όπως είναι φανερό από την όλη εξέλιξη αυτής της διεκδίκησης, οι παρατηρηθείσες καθυστερήσεις στην υλοποίηση των ενταγμένων στο ΕΣΠΑ έργων δεν οφείλονται στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, η οποία δεν έπαυσε να επισημαίνει την ανάγκη της επιτάχυνσης των διαδικασιών υλοποίησης του ΕΣΠΑ, αλλά και της έγκαιρης διαμόρφωσης ενός εφικτού χρονοδιαγράμματος πλην όμως από την πλευρά των κρατικών υπηρεσιών δεν φαίνεται να εκδηλώθηκαν αντίστοιχες πρωτοβουλίες και, φυσικά, δεν υπήρξε ούτε και η ανάλογη ανταπόκριση από τα αρμόδια κοινοτικά όργανα. Η ΚΕΔΕ, με αλλεπάλληλα έγγραφα και παρεμβάσεις της 9σχετ. τα από 3-9-2015, 10-9-2015 και 11-9-2015 δελτία τύπου, που, μεσούσηςτης προεκλογικής περιόδου, δεν απέφυγαν και κάποιες οξύτερες διατυπώσεις στις αντιπαραθέσεις τους με τα αρμόδια Υπουργεία), καθώς και με επίσκεψη του κ. Προέδρου της στην Επιτροπή Περιφερειών της Ευρώπης (σχετ. το από 21-9-2015 δελτίο τύπου), έθεσε και πάλι ολοκληρωμένο το αίτημα για την παράταση του ΕΣΠΑ 2007-2013 έως 31-12-2016 (κύριο αίτημα) και για την υποστήριξη δανειοδότησης από την Ευρωπαϊκό Τράπεζα Επενδύσεων προς ολοκλήρωση των έργων που τυχόν θα απενταχθούν από το ΕΣΠΑ 2007-2013 (επικουρικό αίτημα), υπέβαλε μάλιστα και σχετικό, πλήρως τεκμηριωμένο, υπόμνημα (από 19-9-2015). Σε συνέχεια αυτών των ενεργειών, πραγματοποιήθηκε, στις 8-10-2015, συνάντηση του Προεδρείου της ΚΕΔΕ με τους συναρμόδιους για το ΕΣΠΑ Υπουργούς (σχετικά τα από 7-10-2015 και 8-10- 2015 δελτία τύπου), οι οποίοι έδωσαν διαβεβαιώσεις πως θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια, προκειμένου να επιλυθούν τα προβλήματα που ανέκυψαν με την ολοκλήρωση των έργων του ΕΣΠΑ 2007-2013, ενώ ταυτόχρονα ανέλαβαν την δέσμευση πως ο ρόλος των Δήμων στο νέο ΕΣΠΑ 2014-2020 θα είναι περισσότερο ενεργός Παρ’ όλη την έντονη κινητικότητα και την πυκνή αλληλογραφία (που προαναφέρθηκε και διανέμεται σε όλους τους παρόντες), οι θέσεις των ευρωπαίων εταίρων φαίνεται να επικεντρώνονται στο γεγονός ότι το ΕΣΠΑ έληγε το 2013 και ήδη έχει δοθεί παράταση και για το 2014 και για το 2015, που οδεύει προς την λήξη του. Αν για εσωτερικούς λόγους του Ελληνικού Κράτους υπήρχαν κατευθύνσεις να μην διοχετευθούν χρηματοδοτήσεις προς τα έργα αυτά, επειδή ενδεχομένως κυριάρχησαν άλλες ανάγκες και προτεραιότητες, που επηρέασαν την γενικότερη ρευστότητα της οικονομίας, τότε θα πρέπει ή να δοθεί μια νέα παράταση, προοπτική που φαίνεται ολοένα και πιο αδύναμη, ή ορισμένα από τα ανολοκλήρωτα έργα να περάσουν, με ένα είδος «γέφυρας», στο νέο ΕΣΠΑ, ενώ ορισμένα άλλα έργα αναγκαστικά θα απενταχθούν με όλες τις αρνητικές συνέπειες που θα έχει αυτό. Επειδή, όπως προαναφέρθηκε, στις πλείστες των περιπτώσεων, δεν ευθύνεται η Τοπική Αυτοδιοίκηση για την μη ολοκλήρωση αυτών των έργων μέχρι σήμερα, το αίτημα θα πρέπει να συνεχίσει να προβάλλεται και να υποστηρίζεται, με κάθε πρόσφορο τρόπο και μέσο.

Το Δ.Σ., μετά από διαλογική συζήτηση, έχοντας υπόψη την εισήγηση του κ. Προέδρου, τα σχετικά έγγραφα της ΕΥΔ-ΠΚΜ, της ΚΕΔΕ, και της ΠΕΔΚΜ, και την απόφασή του 150/2015,

Αποφασίζει ομόφωνα

Στηρίζει με σταθερότητα και επιμονή το αίτημα για την παράταση υλοποίησης των έργων του ΕΣΠΑ 2007-2013, όπως έχει διατυπωθεί με την 150/2015 απόφασή του, και όπως διαρθρώνεται (σε κύριο και επικουρικό σκέλος) με το από 19-9-2015 υπόμνημα της ΚΕΔΕ, τονίζοντας πως για τις παρατηρηθείσες, μέχρι σήμερα, καθυστερήσεις και για τα υπάρχοντα ακόμη ανολοκλήρωτα έργα, δεν ευθύνεται, στις πλείστες των περιπτώσεων, η Τοπική Αυτοδιοίκηση (η οποία, όμως, θα κληθεί να επωμισθεί τις συνέπειες της μη ολοκλήρωσης και της τυχόν απένταξης των ως άνω έργων).-


161-2015.pdf