26
Μαρ
2015
Θέμα 13ο : Απ’ ευθείας ανάθεση και έγκριση διάθεσης δαπάνης για την υποστήριξη του Λογιστηρίου της ΠΕΔΚΜ

69/2015

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος, εισηγούμενος το 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Ανάθεση της υποστήριξης του Λογιστηρίου της ΠΕΔΚΜ», υπενθυμίζει πως, με την 34/2015 απόφαση του Δ.Σ. (ΑΔΑ 77ΘΦΟΚΑΗ-57Η), εγκρίθηκε το πρωτογενές αίτημα ανάληψης δαπάνης για την ………..


APOFASH_69-15.pdf