15
Ιαν
2015
ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΟΤΑ

5-2015

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος, εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Ενημέρωση από το προσωπικό των αναπτυξιακών εταιρειών των Δήμων», θέτει υπόψη του Δ.Σ. το από Ιαν. 2015 ενημερωτικό σημείωμα του Σωματείου Προσωπικού Αναπτυξιακών Εταιρειών ΟΤΑ Κεντρικής Μακεδονίας: «Ο ρόλος & η λειτουργία των Πολυμετοχικών Αναπτυξιακών Ανώνυμων Εταιρειών των ΟΤΑ», που αναφέρεται στην ιστορία των ΑΝΕΤ α.ε., απαριθμεί τα θεσμικά χαρακτηριστικά τους, που τις κατοχυρώνουν ως πολυμετοχικούς φορείς ιδιωτικού δικαίου, διεπόμενους από τον περί ανωνύμων εταιρειών Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, ανεξάρτητους και αυτοτελείς και μη χρηματοδοτούμενους ούτε από τον Κρατικό, ούτε από τους κατ’ ιδίαν δημοτικούς προϋπολογισμούς, παρουσιάζει τις αγκυλώσεις και δυσλειτουργίες, που προκαλούνται σ’ αυτές εξ αιτίας διοικητικών ρυθμίσεων που τις εξομοιώνουν με φορείς του δημόσιου τομέα, αλλά και ερμηνευτικών προσεγγίσεων, που περιορίζουν ασφυκτικά την ευελιξία και την αποτελεσματικότητά τους. Για την ειδικότερη ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου μας, παρίστανται στην σημερινή συνεδρίαση Μέλη της Διοίκησης του ως άνω Σωματείου, εκ μέρους των οποίων καλείται η κ. Μαρία Τολίδου να λάβει τον λόγο.

Η κ. Μ. Τολίδου, εκπρόσωπος του Σωματείου Προσωπικού Αναπτυξιακών Εταιρειών ΟΤΑ Κεντρικής Μακεδονίας, παρουσιάζει αναλυτικότερα τις θέσεις και προτάσεις του Σωματείου, τονίζοντας πως η προωθούμενη, τα τελευταία χρόνια, εξομοίωση των ΑΝΕΤ α.ε., με φορείς του δημοσίου, οδηγεί στην αποδυνάμωσή τους, καθώς, αφενός συρρικνώνεται η ύλη τους και σταδιακά μειώνεται το Προσωπικό τους, και αφετέρου τους επιβάλλονται υποχρεώσεις, όπως η απογραφή του Προσωπικού τους και η υπαγωγή του στην ΕΑΠ, που δεν προσιδιάζουν στην φύση και την μορφή της Ανώνυμης Εταιρείας, ενώ ταυτόχρονα παραμένει ολοένα και περισσότερο ανενεργό και απαξιώνεται το σημαντικότερο περιουσιακό τους στοιχείο, που δεν είναι άλλο από την συσσωρευμένη επιστημονική τεχνική γνώση και εμπειρία τους. Το προκαλούμενο, από την όχι τυχαία υποχώρηση και συρρίκνωση των ΑΝΕΤ α.ε., κενό ασφαλώς θα καλυφθεί από άλλους φορείς, που εποφθαλμιούν την διαχείριση προγραμμάτων, τα οποία όλα τα προηγούμενα χρόνια οι ΑΝΕΤ α.ε. τα διεκπεραίωναν με εξαίρετα, κατά κανόνα, αποτελέσματα. Οι εργαζόμενοι στις Αναπτυξιακές Εταιρείες, οι οποίοι έχουν υποστεί, και υφίστανται, σημαντικές περικοπές και περιορισμούς στην εργασιακή τους υπόσταση, και συνήθως λαμβάνουν τις αποδοχές τους με καθυστερήσεις, ακόμη και μηνών, δεν είναι αντίθετοι, αλλά επιδιώκουν ένα ανοιχτό διάλογο με τις διοικήσεις-μετόχους των ΑΝΕΤ α.ε., για την βελτίωση της λειτουργίας και της ανταγωνιστικότητάς τους, αλλά και για την περαιτέρω αξιοποίησή τους εκ μέρους των Δήμων.

Ο κ. Σ. Φάμελλος υπογραμμίζει πως τα αιτήματα των εργαζομένων, όπως περιέχονται στο σχετικό ενημερωτικό σημείωμά τους που διανεμήθηκε στο Δ.Σ., είναι δίκαια και νόμιμα, και πρέπει να υποστηριχθούν και από την ΠΕΔΚΜ, καθώς, εκτός όλων των άλλων, η Τοπική Αυτοδιοίκηση, έχει, μέσω των ΑΝΕΤ α.ε., στην διάθεσή της έμπειρο και εξειδικευμένο επιστημονικό δυναμικό υψηλού επιπέδου, που γνωρίζει να συνδιαλέγεται με την Ευρώπη, έχει δοκιμαστεί, με επιτυχία, στην εφαρμογή κοινοτικών προγραμμάτων, και μπορεί εγγυημένα να την υποστηρίξει αποτελεσματικά στην νέα προγραμματική περίοδο.

Ο κ. Θ. Παπαδόπουλος εκφράζοντας τη συμφωνία του με τις προτάσεις και επισημάνσεις του Σωματείου, και με τις διαπιστώσεις για τις δυνατότητες του Προσωπικού των ΑΝΕΤ α.ε., τονίζει πως, υπό τις παρούσες συνθήκες, και με την οργανωτική και λειτουργική μορφή, που έχει προσλάβει σήμερα η Τοπική Αυτοδιοίκηση, θα έπρεπε να εξεταστεί σοβαρά και η προοπτική αυτά τα έμπειρα και αξιόλογα στελέχη να μεταφερθούν στους Δήμους, όπου πραγματικά θα επιφέρουν υπηρεσιακή και λειτουργική αναζωογόνηση.

Ο κ. Πρόεδρος αναφέρει πως εκφράζοντας την δεδομένη υποστήριξή η ΠΕΔΚΜ θα επισημαίνει τα ιδιαίτερα θεσμικά και λειτουργικά πλεονεκτήματα των ΑΝΕΤ α.ε., και ταυτόχρονα θα τονίζει την ανάγκη της περαιτέρω αξιοποίησής τους, τόσο από το Κράτος, όσο και από την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Το Δ.Σ., μετά από διαλογική συζήτηση, έχοντας υπόψη την εισήγηση του κ. Προέδρου, τις απόψεις των Μελών του, και την σχετική προφορική και έγγραφη ενημέρωση του Σωματείου Προσωπικού Αναπτυξιακών Εταιρειών ΟΤΑ Κεντρικής Μακεδονίας,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

1.- Επισημαίνει πως οι Αναπτυξιακές Εταιρείες των ΟΤΑ αποτελούν αξιόπιστο και ευέλικτο μοχλό για την πυροδότηση της τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης:· με την λειτουργία τους (παρά την συντελεσθείσα, λόγω της κρίσης, συρρίκνωσή τους) δεν επιβαρύνουν τον κρατικό ή τους δημοτικούς προϋπολογισμούς, ενώ με την συσσωρευμένη εμπειρία και τις εξειδικευμένες γνώσεις των στελεχών τους εγγυώνται την ορθή υλοποίηση εθνικών και κοινοτικών προγραμμάτων, και την αποτελεσματική υποστήριξη πρωτοβουλιών και δράσεων της Αυτοδιοίκησης, και

2.- Ζητεί να τερματιστούν και να αποφευχθούν ενέργειες, ερμηνείες ή προσεγγίσεις, που, ηθελημένα ή μη, οδηγούν σε περιθωριοποίηση και αδρανοποίηση των Αναπτυξιακών Εταιρειών, των οποίων οι θεσμικές και λειτουργικές δυνατότητες θα πρέπει να αξιοποιηθούν στο έπακρο τόσο από το Κράτος όσο και από την ίδια την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Το αίτημα αυτό να σταλεί στο Υπουργείο Εσωτερικών και την ΚΕΔΕ.-

Στο σημείο αυτό ο κ. Πρόεδρος ευχαριστεί τους παρισταμένους εκπροσώπους του Σωματείου Προσωπικού Αναπτυξιακών Εταιρειών ΟΤΑ Κεντρικής Μακεδονίας, οι οποίοι εκφράζουν, επίσης, τις ευχαριστίες τους προς τον κ. Πρόεδρο και τα Μέλη του Δ.Σ., και αποχωρούν από την αίθουσα συνεδριάσεων.-


APOFASH-5-2015.pdf