15
Ιαν
2015
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΕΔΚΜ

2/2015

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος, εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Συγκρότηση Επιτροπών Πολιτικής ΠΕΔΚΜ», αναφέρει πως, όπως είναι γνωστό, στην αρχή κάθε δημοτικής περιόδου, η ΚΕΔΕ συγκροτεί θεματικές Επιτροπές, αποτελούμενες από Μέλη και μη Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της (Αιρετούς της Τ.Α. απ’ όλη την Χώρα), οι οποίες συζητούν, επεξεργάζονται, προετοιμάζουν, εισηγούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και την Γενική Συνέλευσή της θέματα της αρμοδιότητάς τους. Οι Επιτροπές Πολιτικής της ΚΕΔΕ αποτελούν σημαντικά εργαλεία για την ωρίμανση των ζητημάτων, που θα απασχολήσουν τα κορυφαία όργανα της Ένωσης, την πληρέστερη τεκμηρίωση των θέσεών της, την διάχυση της αυτοδιοικητικής πληροφορίας σε όλη την έκταση της Χώρας, και την διεύρυνση της ενεργού συμμετοχής στις σχετικές εξελίξεις και διαδικασίες μεγάλου αριθμού αιρετών απ’ όλη την Ελλάδα. Για την καθιέρωση και καλλιέργεια μιας ανάλογης συνεργασίας, από την έναρξη της θητείας του παρόντος Συμβουλίου, υπήρξε η διάθεση συγκρότησης παρόμοιων Επιτροπών Πολιτικής, και στο επίπεδο της ΠΕΔΚΜ, με κατάλληλα προσαρμοσμένα τα θεματικά τους όρια, γι αυτό και, με το 1366/21/ΓΘ/18-11-2014 έγγραφό μας, ζητήσαμε από την ΚΕΔΕ να μας αποστείλει την απόφαση συγκρότησης των δικών της Επιτροπών, ώστε κατ’ αναλογία προς αυτές να στοιχηθούν και οι δικές μας Επιτροπές. Το Δ.Σ. της ΚΕΔΕ, με τις 192/19-11-2014 και 205/26-11-2014 αποφάσεις του, συγκρότησε 15 Επιτροπές Πολιτικής [: (1) Θεσμών και Ισότητας, (2) Ανάπτυξης και Υποστήριξης της Επιχειρηματικότητας, (3) Αγροτικής Ανάπτυξης, (4) Τουριστικής Ανάπτυξης, (5) Οργάνωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, (6) Οικονομικών των ΟΤΑ, (7) Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας, (8) Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας, (9) Χωροταξίας Υποδομών και Περιβάλλοντος, (10) Παιδείας Θρησκευμάτων και Νεολαίας, (11) Πολιτισμού και Αθλητισμού, (12) Νησιωτικότητας και Πολτικών Συνοχής, (13) Ορεινών Περιοχών, (14) Πολιτικής Προστασίας, & (15) ΕΣΠΑ 2014-2020], αποτελούμενες από 19 Μέλη η κάθε μια. Η Ε.Ε. της ΠΕΔΚΜ, που συνεδρίασε σήμερα, λίγο πριν από την έναρξη της παρούσας συνεδρίασης, έχοντας υπόψη της τις ως άνω αποφάσεις της ΚΕΔΕ, και συνεκτιμώντας τα μεγέθη και τις ιδιαιτερότητες του χώρου ευθύνης της ΠΕΔΚΜ, ομόφωνα κατέληξε στην πρόταση να συγκροτηθούν, στο επίπεδο της ΠΕΔΚΜ, 8 Επιτροπές (κατ’ αναλογία, αλλά και σε μια αναγκαία θεματική σύμπτυξη των αντικειμένων των Επιτροπών της ΚΕΔΕ): (1) Θεσμών και Ισότητας, (2) Ανάπτυξης και Υποστήριξης της Επιχειρηματικότητας, Αγροτικής Ανάπτυξης, Τουριστικής Ανάπτυξης, (3) Οργάνωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, (4) Οικονομικών των ΟΤΑ, (5) Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας, Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας, (6) Χωροταξίας, Υποδομών, Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας, (7) Παιδείας, Θρησκευμάτων, Νεολαίας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, (8) ΕΣΠΑ 2014-2020, αποτελούμενες από 15 Μέλη [Πρόεδρος-Αντιπρόεδρος-13 Μέλη], η κάθε μία, τα οποία, φυσικά, δεν θα είναι αποκλειστικά και μόνον Μέλη του Δ.Σ. της ΠΕΔΚΜ, αλλά, για λόγους, τόσο λειτουργικούς, όσο και ουσιαστικούς, θα είναι και μη Μέλη του Δ.Σ. (άρθρο 16 § 6, β του Π.Δ. 75/2011). Τα Μέλη των Επιτροπών θα υποδειχθούν από τις Παρατάξεις της Γενικής Συνέλευσης της ΠΕΔΚΜ, κατ’ αναλογία της δύναμής τους, όπως αυτή αποτυπώθηκε στις πρόσφατη εκλογική σύγκλησή της (Γ.Σ. ΠΕΔΚΜ της 10-10-2014), και συγκεκριμένα σε κάθε μια Επιτροπή: 8 Μέλη υποδεικνύει η Παράταξη «Αυτοδιοικητική Συνεργασία στην Κεντρική Μακεδονία», 4 Μέλη υποδεικνύει η Παράταξη «Νέα Αυτοδιοικητική Κίνηση Κεντρικής Μακεδονίας», 2 Μέλη υποδεικνύει η Παράταξη «Ριζοσπαστική Αυτοδιοικητική Πρωτοβουλία», 1 Μέλος υποδεικνύει η Παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση». Οι αρμοδιότητες των Επιτροπών θα είναι, επίσης, αντίστοιχες των αρμοδιοτήτων των Επιτροπών της ΚΕΔΕ, ενώ μετά την ολοκλήρωση των υποδείξεων των Μελών από τις Παρατάξεις, με νεότερη απόφαση του Δ.Σ. θα προσδιοριστούν ονομαστικά οι συνθέσεις των προτεινόμενων 8 Επιτροπών, και θα ρυθμιστούν ζητήματα σχετικά την λειτουργία τους.

Το Δ.Σ., μετά από διαλογική συζήτηση, έχοντας υπόψη την εισήγηση του κ. Προέδρου, τις 192/2014 & 205/2014 αποφάσεις του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ, την 10/15 απόφαση της Ε.Ε. της ΠΕΔΚΜ, και τις διατάξεις του άρθρου 16 § 6, β του Π.Δ. 75/2011, και του άρθρου 3 § 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

1.- Συγκροτεί τις Επιτροπές Πολιτικής της ΠΕΔΚΜ, περιόδου 2014-2019, κατά θεματικό αντικείμενο, ως εξής:

(1) Θεσμών και Ισότητας,

(2) Ανάπτυξης και Υποστήριξης της Επιχειρηματικότητας, Αγροτικής Ανάπτυξης, Τουριστικής Ανάπτυξης,

(3) Οργάνωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,

(4) Οικονομικών των ΟΤΑ,

(5) Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας, Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας,

(6) Χωροταξίας, Υποδομών, Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας,

(7) Παιδείας, Θρησκευμάτων, Νεολαίας, Πολιτισμού και Αθλητισμού,

(8) ΕΣΠΑ 2014-2020

2.- Αρμοδιότητες των ως άνω Επιτροπών αποτελούν [κατ’ αντιστοιχία των αρμοδιοτήτων των Επιτροπών της ΚΕΔΕ]:

(α) η μελέτη και προετοιμασία τεκμηριωμένων θέσεων και προτάσεων της Ένωσης κατά θεματικό τομέα,

(β) η καταγραφή και επεξεργασία των προτάσεων των Δήμων κατά θεματικό τομέα και η συστηματική ενημέρωσή τους για τις εξελίξεις στον τομέα αυτό,

(γ) η παρακολούθηση του κανονιστικού πλαισίου που εκπονείται ή επικαιροποιείται και αφορά το ρόλο των Δήμων στο σχεδιασμό και την εφαρμογή των διαφόρων δημόσιων πολιτικών, η διατύπωση προτάσεων τροποποίησης ή συμπλήρωσης του πλαισίου αυτού και των σχετικών προγραμμάτων, και η παρακολούθηση των σχετικών εξελίξεων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνών Οργανισμών,

(δ) η παρακολούθηση της εφαρμογής του κανονιστικού πλαισίου και των σχετικών προγραμμάτων και η διατύπωση για την αποτελεσματικότερη άσκηση του αντίστοιχου ρόλου των Δήμων,

(ε) η προετοιμασία και επιστημονική υποστήριξη της συνεργασίας της Ένωσης με αρμόδιους δημόσιους και κοινωνικούς φορείς και οργάνωση σχετικών εκδηλώσεων (συνεδρίων, ημερίδων, κ.λπ.),

(ς) η επιστημονική υποστήριξη των εκπροσώπων της Ένωσης στα αρμόδια συλλογικά όργανα και ad hoc επιτροπές, συσκέψεις και εκδηλώσεις και εκπροσώπησή της σε ομάδες εργασίας και εκδηλώσεις,

(ζ)η διατύπωση προτάσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο σε ζητήματα του θεματικού τομέα και γνωμοδότηση σε σχετικά ερωτήματα που θέτει στην Επιτροπή ο Πρόεδρος, η Εκτελεστική Επιτροπή ή το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης,

(η) η συνεργασία με τις άλλες Επιτροπές σε διατομεακά ζητήματα.

3.- Κάθε μια από τις 8 Επιτροπές της § 1 της παρούσας αποτελείται από 15 Μέλη (στα οποία συμπεριλαμβάνεται ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρός της), που υποδεικνύονται (τακτικά και αναπληρωτές), από τις Παρατάξεις της Γενικής Συνέλευσης της ΠΕΔΚΜ, κατά την εξής αναλογία: 8 Μέλη υποδεικνύει η Παράταξη «Αυτοδιοικητική Συνεργασία στην Κεντρική Μακεδονία», 4 Μέλη υποδεικνύει η Παράταξη «Νέα Αυτοδιοικητική Κίνηση Κεντρικής Μακεδονίας», 2 Μέλη υποδεικνύει η Παράταξη «Ριζοσπαστική Αυτοδιοικητική Πρωτοβουλία», 1 Μέλος υποδεικνύει η Παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση».

4.- Μετά την ολοκλήρωση της υπόδειξης των Μελών από τις Παρατάξεις, με απόφαση του Δ.Σ. θα προσδιοριστούν ονομαστικά τα Μέλη των συγκροτούμενων 8 Επιτροπών και θα ρυθμιστούν τα σχετικά με την λειτουργία τους ειδικότερα ζητήματα.-

APOFASH-2-2015.pdf