Θεσμικά – Νομικά Θέματα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ

Απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/113130/3420/24-11-2020)   : «Κατασκευές και εγκαταστάσεις στους δημόσιους κοινόχρηστους χώρους για τις οποίες δεν απαιτείται οικοδομική άδεια», (ΦΕΚ Β΄ 5287/01-12-2020)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΟΜΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

Απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης & Ασύλου ( 23/13532/23-11-2020 ) : «Γενικός Κανονισμός Λειτουργίας Δομών Προσωρινής Υποδοχής και Δομών Προσωρινής Φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών , που λειτουργούν με μέριμνα της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης» , (ΦΕΚ Β΄ 5272/30-11-2020)  

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΑ ΓΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΑ

Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών  : «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 2/31648/ΔΠΓΚ/3.8.2020 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών ( 2/77845 /ΔΠΓΚ/30-11-2020 ) «Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των φορέων του υποτομέα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (Β΄3238)», (ΦΕΚ Β΄ 5279/30-11-2020)

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΛΑΤΡΕΙΑΣ

555/2020 Δ1α/ΓΠ.οικ. 27283/28-04-2020 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Παιδείας & Θρησκευμάτων , και Υγείας : «Παράταση ισχύος της υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.23093/6.4.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας (Β’ 1178) έως και τις 3.5.2020» , (ΦΕΚ Β΄ 1628/28-04-2020)

ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΧΕΧ)

556/2020 Δ2α/οικ.25602/16-04-2020 Απόφαση του Υπουργού Υγείας : «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας των Χώρων Εποπτευόμενης Χρήσης (ΧΕΧ) , των θεμάτων στελέχωσης και στέγασης , της δημιουργίας, τήρησης και λειτουργίας του Μητρώου Καταγραφής Ληπτών Υπηρεσιών τους , του είδους , του τύπου και των προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας των κινητών μονάδων και […]

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ , ΑΥΤΟΣΤΕΓΑΣΗ , ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΛΗΓΕΙ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ

557/2020 ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ.3073/A321/16-04-2020 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών : «Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή , αυτοστέγαση , αποπεράτωση και επισκευή κτηρίων που έχουν πληγεί από πλημμύρες» , (ΦΕΚ Β΄ 1577/24-04-2020)

ΝΟΜΟΣ 4684/2020

541/2020 Νόμος 4684/25-04-2020 : «Κύρωση της από 30.3.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A΄ 75) και άλλες διατάξεις» , (ΦΕΚ Α΄ 86/25-04-2020)

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΩΝ

538/2020 Δ1α/ΓΠ.οικ.26804/25-04-2020 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας , Υγείας , και Δικαιοσύνης : «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής αναστολής λειτουργίας των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών στο σύνολο της Επικράτειας και της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, για το χρονικό διάστημα από 28.4.2020 έως και 15.5.2020» , (ΦΕΚ Β΄ 1588/25-04-2020)

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΩΝ , ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

539/2020 Δ1α/ΓΠ.οικ.26805/25-04-2020 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης & Επενδύσεων , Προστασίας του Πολίτη , Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων , Υγείας , και Εσωτερικών : «Καθεστώς λειτουργίας για το χρονικό διάστημα από 28.4.2020 έως και 15.5.2020 των έμμισθων , άμισθων υποθηκοφυλακείων , των κτηματολογικών γραφείων Ρόδου , Κω – Λέρου , των κτηματολογικών γραφείων Πειραιά , […]

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΑ (Α) ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ, (Β) ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

1585Β/2020 (ΦΕΚ Β΄ 1585/25-04-2020) (α) την Δ1α/ΓΠ.οικ. 26797/25-04-2020 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης & Επενδύσεων , Προστασίας του Πολίτη , Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων , Υγείας , Πολιτισμού & Αθλητισμού , Εσωτερικών , και Υποδομών & Μεταφορών : «Παράταση ισχύος του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, στο σύνολο […]