03
Δεκ
2020
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΟΜΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

Απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης & Ασύλου ( 23/13532/23-11-2020 ) : «Γενικός Κανονισμός Λειτουργίας Δομών Προσωρινής Υποδοχής και Δομών Προσωρινής Φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών , που λειτουργούν με μέριμνα της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης» , (ΦΕΚ Β΄ 5272/30-11-2020)

 

Β5044-20.pdf