02
Δεκ
2020
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΑ ΓΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΑ

Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών  : «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 2/31648/ΔΠΓΚ/3.8.2020 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών ( 2/77845 /ΔΠΓΚ/30-11-2020 ) «Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των φορέων του υποτομέα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (Β΄3238)», (ΦΕΚ Β΄ 5279/30-11-2020)

Β5044-20.pdf