27
Απρ
2020
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΑ (Α) ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ, (Β) ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

1585Β/2020

(ΦΕΚ Β΄ 1585/25-04-2020)

(α) την Δ1α/ΓΠ.οικ. 26797/25-04-2020 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης & Επενδύσεων , Προστασίας του Πολίτη , Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων , Υγείας , Πολιτισμού & Αθλητισμού , Εσωτερικών , και Υποδομών & Μεταφορών : «Παράταση ισχύος του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας , για το χρονικό διάστημα από 28.4.2020 έως και 3.5.2020 , προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» ,

&

(β) την Δ1α/ΓΠ.οικ.26794/25-04-2020 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη , Υγείας , και Εσωτερικών : «Παράταση ισχύος του μέτρου του προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19»

Β1585-20.pdf