27
Απρ
2020
ΝΟΜΟΣ 4684/2020

541/2020

Νόμος 4684/25-04-2020 : «Κύρωση της από 30.3.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A΄ 75) και άλλες διατάξεις» , (ΦΕΚ Α΄ 86/25-04-2020)

Α86-20.pdf