Θεσμικά – Νομικά Θέματα Ο.Τ.Α.

 • 20
  Μαρ
  2020

  412/2020 Α1050/19-03-2020 Κοινή Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών , και του Διοικητή της ΑΑΔΕ : «Καθορισμός διαδικασίας απαλλαγής ΦΠΑ στις παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών στο πλαίσιο πραγματοποίησης δωρεών σύμφωνα με την περίπτωση ιστ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000-Α΄248)» , (ΦΕΚ Β΄ 942/20-03-2020)

  Περισσότερα
 • 20
  Μαρ
  2020

  413/2020 12687/16-03-2020 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Υγείας , Εσωτερικών , και Μετανάστευσης & Ασύλου : «Αναστολή της υπηρεσίας της υποδοχής του κοινού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55)» , (ΦΕΚ Β΄ 939/20-03-2020)

  Περισσότερα
 • 20
  Μαρ
  2020

  405/2020 Δ1α/ΓΠ.οικ. 19738/19-03-2020 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης & Επενδύσεων , Προστασίας του Πολίτη , Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων , Υγείας , και Εσωτερικών : «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των έμμισθων , άμισθων υποθηκοφυλακείων , των κτηματολογικών γραφείων Ρόδου , Κω – Λέρου , των κτηματολογικών...

  Περισσότερα
 • 20
  Μαρ
  2020

  68Α/2020 «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 , τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» , (ΦΕΚ Α΄ 68/20-03-2020)

  Περισσότερα
 • 12
  Μαρ
  2020

  377/2020 Νόμος 4675/11-03-2020 : «Πρόληψη , προστασία και προαγωγή της υγείας – ανάπτυξη των υπηρεσιών δημόσιας υγείας και άλλες διατάξεις» , (ΦΕΚ Α΄ 54/11-03-2020)

  Περισσότερα
 • 12
  Μαρ
  2020

  376/2020 Νόμος 4674/10-03-2020 : «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης , ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» , (ΦΕΚ Α΄ 53/11-03-2020)

  Περισσότερα
 • 19
  Νοέ
  2018

  192Α-2018 Νόμος 4575/14-11-2018 : «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/50/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 , σχετικά με τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την προαγωγή της κινητικότητας των εργαζομένων μεταξύ των κρατών-μελών , με τη βελτίωση της απόκτησης και της διατήρησης δικαιωμάτων συμπληρωματικής συνταξιοδότησης...

  Περισσότερα
 • 19
  Νοέ
  2018

  5030Β-2018 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/78337/224/6-11-2018: «Τροποποίηση της αριθμ. Δ5-ΗΛ/Β/Φ.1.21/οικ.12112/20-06-2013 απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής “Κατηγορίες , κριτήρια και διαδικασία ένταξης Πελατών στους Ευάλωτους Πελάτες ηλεκτρικής ενέργειας” (Β΄ 1521/2013) όπως ισχύει» , (ΦΕΚ Β΄ 5030/13-11-2018)

  Περισσότερα
 • 19
  Νοέ
  2018

  5045Β-2018 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/73705/670/22-10-2018: «Λειτουργία , τήρηση , επικαιροποίηση και περαιτέρω ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήματος “Ηλεκτρονική Πολεοδομία”» , (ΦΕΚ Β΄ 5045/13-11-2018)

  Περισσότερα
 • 19
  Νοέ
  2018

  5090Β-2018 Απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δ11οικ.57758/2484/5-11-2018: «Κανονισμός Λειτουργίας Εθνικού Συμβουλίου Αναδοχής – Υιοθεσίας» , (ΦΕΚ Β΄ 5090/14-11-2018)

  Περισσότερα