20
Μαρ
2020
ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ

413/2020

12687/16-03-2020 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Υγείας , Εσωτερικών , και Μετανάστευσης & Ασύλου : «Αναστολή της υπηρεσίας της υποδοχής του κοινού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55)» , (ΦΕΚ Β΄ 939/20-03-2020)

Β939-20.pdf