12
Μαρ
2020
ΝΟΜΟΣ 4675/2020

377/2020

Νόμος 4675/11-03-2020 : «Πρόληψη , προστασία και προαγωγή της υγείας – ανάπτυξη των υπηρεσιών δημόσιας υγείας και άλλες διατάξεις» , (ΦΕΚ Α΄ 54/11-03-2020)

Α54-20.pdf