12
Μαρ
2020
ΝΟΜΟΣ 4674/2020

376/2020

Νόμος 4674/10-03-2020 : «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης , ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» , (ΦΕΚ Α΄ 53/11-03-2020)

Α53-20.pdf