20
Μαρ
2020
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΦΠΑ ΔΩΡΕΩΝ ΠΡΟΣ ΦΟΡΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

412/2020

Α1050/19-03-2020 Κοινή Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών , και του Διοικητή της ΑΑΔΕ : «Καθορισμός διαδικασίας απαλλαγής ΦΠΑ στις παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών στο πλαίσιο πραγματοποίησης δωρεών σύμφωνα με την περίπτωση ιστ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000-Α΄248)» , (ΦΕΚ Β΄ 942/20-03-2020)

Β942-20.pdf