31
Ιούλ
2017
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΑ YEA ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ‘ΔΙΑΥΓΕΙΑ’’ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

.

ΔΗΔ/Φ.40/25104/28-7-2017 Απόφαση της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης :«Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΔΗΔ/Φ.40/1057/14.1.2015 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β’ 116) με θέμα “Ρύθμιση λεπτομερειακών και τεχνικών θεμάτων για την περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας μέσω της ανάρτησης στο «Πρόγραμμα Διαύγεια» των δαπανών των επιχορηγούμενων φορέων (άρθρο 1ΟΒ ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 16 ν. 4305/2014)’’» , (ΦΕΚ Β ‘ 2659/28-7- 2017)