03
Ιούν
2015
ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΌΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 21 ΤΟΥ Ν 3669/08 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ.

Περιφεριακή Ενότητα: ΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Επιτροπή: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΩΝ ΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Τακτικά Μέλη: ΝΤΕΜΠΛΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΗ
Αναπληρωματικά Μέλη: ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ