04
Ιούν
2015
ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΌΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΕΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΣΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Ε. ΚΥΡΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ [ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Περιφεριακή Ενότητα: ΠΕ ΠΕΛΛΑΣ
Επιτροπή: ΔΗΜΩΝ ΠΕ ΠΕΛΛΑΣ
Τακτικά Μέλη: ΠΕΤΚΟ ΧΡΗΣΤΟ
Αναπληρωματικά Μέλη: ΚΕΤΙΚΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ