24
Ιούν
2015
ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΘΡΟΥ14 ΠΑΡΑΓΡ. 6 ΤΟΥ Ν.2458/97 [ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ Ο.Γ.Α.] ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ

Περιφεριακή Ενότητα: ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ
Επιτροπή: ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Τακτικά Μέλη: ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟ
Αναπληρωματικά Μέλη: ΚΕΤΣΕΤΖΗ ΜΙΧΑΗΛ