03
Απρ
2020
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΤΗΣ ΑΠΟ 11-03-2020 ΠΝΠ (ΥΑ Α1074) .

465/2020

Α1074/02-04-2020 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών : «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 Α΄) , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει , με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 , τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» , (ΦΕΚ Β΄ 1159/03-04-2020)

Β1159-20.pdf