02
Απρ
2020
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΡΘΡΟΥ ΕΙΚΟΣΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟ 20-03-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 68/Α’/20-03-2020)

453/2020

34077/30-03-2020 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων : «Ρύθμιση επιμέρους ζητημάτων για την εφαρμογή του άρθρου εικοστού πρώτου από της 20.03.2020 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (ΦΕΚ 68/Α’/20-03-2020)» , (ΦΕΚ Β΄ 1116/01-04-2020)

Β1116-20.pdf