04
Απρ
2020
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

467/2020

Δ1α/ΓΠ.οικ.22824/04-04-2020 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη , Υγείας , και Εσωτερικών : «Παράταση ισχύος της κοινής υπουργικής απόφασης υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.20036/22.03.2020 (Β΄ 986) , όπως συμπληρώθηκε με την υπ’ αρ. 20797/26.03.2020 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 1040)» , (ΦΕΚ Β΄ 1168/04-04-2020)

Β1168-20.pdf