11
Απρ
2020
ΝΟΜΟΣ 4683/2020

83Α/2020

Νόμος 4683/10-04-2020 : «Κύρωση της από 20.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 , τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 68) και άλλες διατάξεις» , (ΦΕΚ Α΄ 83/10-04-2020)

Α83-20.pdf