03
Απρ
2020
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΤΗΣ ΑΠΟ 11-03-2020 ΠΝΠ (ΥΑ Α1072)

463/2020

Α1072/02-04-2020 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών : «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11.3.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» , (ΦΕΚ Β΄ 1157/03-04-2020)

Β1157-20.pdf