03
Απρ
2020
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΤΗΣ ΑΠΟ 11-03-2020 ΠΝΠ (ΥΑ Α1073)

464/2020

Α1073/02-04-2020 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών : «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 1 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 Α΄) , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει , με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» , (ΦΕΚ Β΄ 1158/03-04-2020)

Β1158-20.pdf