23
Μάι
2018
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΒΟΣΚΗΣΙΜΩΝ ΓΑΙΩΝ

1812Β-2018

Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων 915/69142/15-5-2018: «Διαδικασία μίσθωσης βοσκήσιμων γαιών, συγκρότηση και λειτουργία επιτροπών ελέγχου χωροταξικής ορθότητας της κατανομής δικαιωμάτων χρήσης της βοσκής, κατά τη μεταβατική περίοδο μέχρι την έγκριση των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης» , (ΦΕΚ Β΄ 1812/21-5-2018)