06
Ιούλ
2017
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΠΑΣ

.

28672/454/21-6- 2017 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας & Ανάπτυξης, Παιδείας Έρευνας & Θρησκευμάτων , και Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Επιδότηση της μαθητείας / πρακτικής άσκησης των μαθητών των ΕΠΑΣ μαθητείας του ν. 3475/2006 , που θα απασχοληθούν στο δημόσιο , σε φορείς του Δημοσίου Τομέα , σε επιχειρήσεις Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) , σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις, σε συνεταιρισμούς, σε σωματεία κ. τ.λ. το έτος 2017 και συμπλήρωσης της αριθμ. 29378/408/26-6-2015 κοινής υπουργικής απόφασης (Β ‘ 1275)» , (ΦΕΚ Β ‘ 2192/27-6-2017)

Β2192-17.pdf