12
Ιούλ
2017
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ “ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ Η ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΑΥΤΩΝ

3

75555/289/6-7- 2017 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας & Ανάπτυξης , και Οικονομικών : «Καθορισμός κριτηρίων υπαγωγής στην έννοια της “χωριστής επιχειρησιακής μονάδας ανεξαρτήτως υπεύθυνης για τη σύναψη συμβάσεων της ίδιας ή ορισμένων κατηγοριών αυτών” του άρθρου 6, παρ. 2, εδάφιο β ‘ του ν. 4412/2016» , (ΦΕΚ Β ‘ 2336/10-7-2017),