06
Ιούλ
2017
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΤΟΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΟΥ ΠΟΡΟΥ 6%.

.

ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12-6-2017 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών :«Δημιουργία και διαχείριση έντοκου Τραπεζικού

Λογαριασμού από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας για την συλλογή του πόρου 6%» , (ΦΕΚ Β ‘ 2235/29-6-2017)

Β2235-17.pdf