13
Ιούλ
2016
ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΌΣ ΕΚΠΡ. ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛ. ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ -CLLD[ΜΕΤΡΟ 19 ΠΑΑ 2014-2020 ]ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙ Η ΑΝΕΣΕΡ.

Περιφεριακή Ενότητα: ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ
Επιτροπή: ΦΟΡΕΙΣ
Τακτικά Μέλη: ΔΟΜΟΥΧΤΣΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
Αναπληρωματικά Μέλη: ΝΟΤΑΣ ΔΗΜΓΤΡΙΟΣ