29
Ιούλ
2016
ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΌΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 22 ΤΟΥ ΠΔ 609/85 ΌΠΩΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 21 ΤΟΥ Ν.3669/08 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

Περιφεριακή Ενότητα: ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Επιτροπή: ΔΗΜΩΝ ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Τακτικά Μέλη: ΜΠΙΡΟ ΘΩΜΑ
Αναπληρωματικά Μέλη: ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΦΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ