07
Ιούλ
2016
ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΌΣ ΕΚΠΡ. ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛ. ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ -CLLD[ΜΕΤΡΟ 19 ΠΑΑ 2014-2020, ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4 ΕΛΑΛΘ 2014-2020] [ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Λ

Περιφεριακή Ενότητα: ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Επιτροπή: ΦΟΡΕΙΣ
Τακτικά Μέλη: ΔΟΥΖΔΑΜΠΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Αναπληρωματικά Μέλη: ΓΙΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ