12
Νοέ
2014
ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΌΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 21 ΤΟΥ Ν 3669/08 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ-ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ – ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

Περιφεριακή Ενότητα: ΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Επιτροπή: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΩΝ ΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Τακτικά Μέλη: ΝΤΕΜΠΛΑΣ ΚΥΠΑΡΡΙΣΗΣ
Αναπληρωματικά Μέλη: ΤΖΙΤΖΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ