21
Σεπ
2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Θεσσαλονίκη  20/09/2022

Αριθ.Πρωτ: 833

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΔΚΜ), έχοντας υπ’ όψη τις διατάξεις του άρθρ. 31 του Ν. 3274/2004, και προκειμένου να συνάψει σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με ένα ειδικό σύμβουλο, για την υποστήριξη του έργου του Προέδρου της και των οργάνων διοίκησης της, καλεί όσους διαθέτουν τα προσόντα, που περιγράφονται στο αναλυτικό κείμενο της πρόσκλησης ενδιαφέροντος, να υποβάλλουν αιτήσεις συνοδευόμενες από βιογραφικά σημειώματα, που θα αποδεικνύουν τα προσόντα, που είναι απαραίτητα.

Οι αιτήσεις και τα βιογραφικά θα κατατεθούν στα γραφεία της ΠΕΔΚΜ (οδός 26ης Οκτωβρίου αρ. 43, 5ος όροφος, γρ. 510, Θεσσαλονίκη, κτήριο Limani Center). Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι μέχρι την 26/09/2022 και ώρα 12:00, μετά το πέρας της οποίας ουδεμία αίτηση γίνεται δεκτή.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν το αναλυτικό κείμενο της πρόσκλησης ενδιαφέροντος  από τα γραφεία της ΠΕΔΚΜ, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες  και μέχρι τη λήξη της ανωτέρω καθορισμένης προθεσμίας. Επίσης το κείμενο έχει αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της ΠΕΔΚΜ: www.pedkm.gr

Η Αν Δντρια

Σταματία Σιάμπαλια

 

https://pedkm.gr/wp-content/uploads/2022/09/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ-ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ-ΕΙΔΙΚΟΥ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ.pdf