24
Απρ
2020
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΡΓΩΝ

533/2020

ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/24593/2902/05-03-2020 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας : «Τροποποίηση της ΔΙΠΑ/οικ 37674/27.7.2016 (Β΄ 2471) απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του ν. 4014/21.09.2011 (Α΄ 209)» , όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει , ως προς την κατάταξη ορισμένων έργων και δραστηριοτήτων της 4ης , 11ης και 12ης Ομάδας» , (ΦΕΚ Β΄ 1482/21-04-2020)

Β1482-20.pdf