21
Απρ
2020
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ / ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΆΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΣ 2020 ΦΕΚ Β΄ 1463/16-04-2020

512/2020

14918/267/09-04-2020 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών , Ανάπτυξης & Επενδύσεων , Παιδείας & Θρησκευμάτων , και Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων: «Επιδότηση της Μαθητείας/Πρακτικής Άσκησης στο χώρο εργασίας των μαθητευομένων των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του ν. 3475/2006 , που απασχολούνται στο Δημόσιο , σε φορείς του Δημοσίου Τομέα , στους Ο.Τ.Α. , σε επιχειρήσεις Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) , σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις , σε συνεταιρισμούς , σε σωματεία κατά το έτος 2020» , (ΦΕΚ Β΄ 1463/16-04-2020)

Β1463-20.pdf