15
Απρ
2020
ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ”

508/2020

22766/09-04-2020 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών , Ανάπτυξης & Επενδύσεων , Προστασίας του Πολίτη , και Εσωτερικών , και του Υφυπουργού Οικονομικών : «Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, συνδέσμων Δήμων και Νομικών Προσώπων: ΟΤΑ Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση “Αντώνης Τρίτσης”» , (ΦΕΚ Β΄ 1386/14-04-2020)

Β1386-20.pdf