21
Απρ
2020
ΔΙΑΤΙΜΗΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020

511/2020

ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/30661/816/24-03-2020 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας : «Πίνακας Διατίμησης Δασικών Προϊόντων, διαχειριστικού έτους 2020» , (ΦΕΚ Β΄ 1469/16-04-2020)

Β1469-20.pdf