28
Φεβ
2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΠΕΔΚΜ

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΔΚΜ), έχοντας υπ’ όψη τις διατάξεις του άρθρ. 31 του Ν. 3274/2004, και προκειμένου να συνάψει σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με ένα (1) ειδικό συνεργάτη για την υποστήριξη του Γραφείου Προέδρου της ΠΕΔΚΜ, των Συλλογικών Οργάνων Διοίκησης και των Επιτροπών της ΠΕΔΚΜ, καλεί όσους διαθέτουν τα προσόντα, τα οποία περιγράφονται αναλυτικά κατωτέρω στο άρθρ. 2 της παρούσας καθώς και στην § 2(γ) του άρθρου 31 του Ν. 3274/2004, όπως υποβάλλουν αίτηση συνοδευόμενη από το βιογραφικό σημείωμα του κάθε ενδιαφερόμενου και τα λοιπά δικαιολογητικά έγγραφα, όπως αναφέρονται στην παρούσα.

Άρθρο 1:

Τόπος και προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους (και τα λοιπά δικαιολογητικά, όπως κατωτέρω) στα γραφεία της ΠΕΔΚΜ (οδός 26ης Οκτωβρίου αρ. 43, 5ος όροφος, γρ. 510, Θεσσαλονίκη, κτήριο Limani Center). Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι μέχρι την Παρασκευή 6-3-2020 και ώρα 14:00, μετά το πέρας της οποίας ουδεμία αίτηση γίνεται δεκτή.

Τις αιτήσεις μπορούν να καταθέτουν οι ενδιαφερόμενοι αυτοπροσώπως ή νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς άτομο.

Ταχυδρομική αποστολή αίτησης δεν γίνεται δεκτή.

Η ημερομηνία κατάθεσης των αιτήσεων θα αποδεικνύεται με την λήψη αριθμού πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου.

Άρθρο 2:

Προσόντα υποψηφίων

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν τα γενικά προσόντα πρόσληψης και τα ειδικά, τα οποία προβλέπονται από τις διατάξεις της § 2(γ) του άρθρ. 31 του Ν. 3274/2004 και περιγράφονται κατωτέρω και ειδικότερα:

 

Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει:

1.- Να έχουν Ελληνική Ιθαγένεια ή να είναι υπήκοοι κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (με την προϋπόθεση ότι θα έχουν άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας, η οποία αποδεικνύεται με αντίστοιχο πιστοποιητικό του σχολείου της νέας Ελληνικής γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης).

            2.- Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί απ' αυτές. Να μην είναι ανυπότακτοι και να μην έχουν καταδικαστεί για λιποταξία με τελεσίδικη απόφαση. Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για πολίτες κράτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τους οποίους δεν προβλέπεται τέτοιο κώλυμα στη χώρα τους.

            3.- Να είναι υγιείς και να έχουν την αρτιμέλεια και τη φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την εργασία για την οποία πρόκειται να προσληφθούν.

            4.- (α) Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα λόγω καταδίκης, έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρηση.

(β) Να μην έχουν καταδικαστεί για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία ή δωροληψία, καταπίεση, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμιση ή εγκλήματα κατά των ηθών ή το νόμισμα.

(γ) Να μην είναι υπόδικοι και να μην έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο  βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε.

(δ) Να μην υπάρχει κώλυμα από απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη.

(ε) Να μην έχουν στερηθεί των πολιτικών τους δικαιωμάτων

(στ) Να μην έχουν απολυθεί για πειθαρχικούς λόγους από θέση του Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Δημοσίων Οργανισμών ή Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων

ΙΙ. ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν:

            Να είναι δικηγόροι τουλάχιστον παρ'εφέταις  κατά το χρόνο δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τουλάχιστον 10ετή άσκηση δικηγορίας.

            Να διαθέτουν καλή γνώση αγγλικής γλώσσας.

Να διαθέτουν γνώση και αποδεδειγμένη  εμπειρία στο χειρισμό θεμάτων της τοπικής αυτοδιοίκησης.

            Τα ανωτέρω αποδεικνύονται με:

1.- απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων: γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περ. α΄ της § 2 του άρθρ.1 του Ν. 4250/2014.  Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις, κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων.

2.- απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων: γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρ. 36 § 2.β. του Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013). Δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες.

3.- απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων: γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρ. 36 § 2.β. του Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περ. α΄ της § 2 του άρθρ.1 του Ν. 4250/2014.

4.- πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα: γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους υποψηφίους.

Άρθρο 3:

Υποβολή υποψηφιοτήτων

            Οι υποψήφιοι υποβάλλουν την αίτηση, συνοδευόμενη από το βιογραφικό σημείωμα και με τα κάτωθι δικαιολογητικά επικυρωμένα:

            1.- Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλαδή αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου).

            2.- Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών. Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται, εκτός από τον τίτλο, νομίμως επικυρωμένη επίσημη μετάφραση αυτού και πιστοποίηση της ισοτιμίας του.

            3.- Για την απόδειξη της ειδικής εμπειρίας απαιτείται, όπως αναφέρεται ανωτέρω, κάθε στοιχείο με το οποίο θα αποδεικνύεται η ειδική επαγγελματική εμπειρία του υποψηφίου, όπως ειδικές συμβάσεις εργασίας  από τις οποίες να προκύπτει το είδος της παρασχεθείσης εργασίας,  είτε αποφάσεις δημάρχων Ο.Τ.Α., από τις οποίες να προκύπτει η ενασχόληση του υποψηφίου στο συγκεκριμένο αντικείμενο.

            4.- Αντίγραφο ποινικού μητρώου.

        5.- Υπεύθυνη δήλωση του άρθρ. 8 του Ν.1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται από τον υποψήφιο ότι διαθέτει τα ανωτέρω αναφερόμενα Γενικά Προσόντα Πρόσληψης και δεν υφίσταται κανένα κώλυμα εκ των αναφερομένων στο υπό στοιχ. Ι.4 της § 2 της παρούσας πρόσκλησης.  

            Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις.

            Στην αίτηση πρέπει να επισυνάπτει ο υποψήφιος σε επικυρωμένα αντίγραφα όλα τα απαιτούμενα από την προκήρυξη πιστοποιητικά ή τίτλους. Αν δεν προσκομισθούν, ο υποψήφιος τίθεται εκτός διαδικασίας και η αίτησή του απορρίπτεται.

            Αντικατάσταση ή διόρθωση της αίτησης ή υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

 

Άρθρο 4:

Τρόπος Επιλογής

Αρμόδιος, σύμφωνα με τις διατάξεις της § 3 του άρθρ. 31 του Ν. 3274/2004, για την επιλογή των υποψηφίων είναι ο Πρόεδρος της ΠΕΔΚΜ, ο οποίος προσλαμβάνει τον υποψήφιο με απόφασή του. –

 

Ο Πρόεδρος της ΠΕΔΚΜ

ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΚΑΪΤΕΖΙΔΗΣ

Δήμαρχος Πυλαίας-Χορτιάτη

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΕΔΚΜ.pdf