01
Ιούν
2018
ΝΟΜΟΣ 4541/2018

93Α-2018

Νόμος 4541/31-5-2018 : «Τροποποίηση του ν. 3190/1955 περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και άλλες διατάξεις»* , (ΦΕΚ Α΄ 93/31-5-2018)