16
Μάι
2018
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΑΡ. Η΄ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 99 ΤΟΥ Ν. 4495/2017

1643

ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/19409/1507/2-4-2018 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας : «Εφαρμογή της παρ. η΄ του άρθρου 99 του ν. 4495/2017 “Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ Α’ 167)» , (ΦΕΚ Β΄ 1643/11-5-2018)