04
Μάι
2018
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ “ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ , ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗ.Μ.Ε.Δ

1511

ΔΝΣ/οικ.21137/ΦΝ466/15-3-2018 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών : «Τροποποίηση της με αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/4-12-2017 απόφασης του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών “ Κατάρτιση , τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων , μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8.(η) του άρθρου 221 του ν. 4412/2016”»* , (ΦΕΚ Β΄ 1511/2-5-2018)