17
Αυγ
2017
ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Π.Ε.Δ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΙΣ 22 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017

Τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας στις 22 Αυγούστου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 στα γραφεία της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας, 26ης Οκτωβρίου 43, με θέματα ημερήσιας διάταξης :

 1. Επικύρωση 6ου/17 και 7ου/17 πρακτικού Δ.Σ. ΠΕΔΚΜ.
 2. Λήψη απόφασης για την πρόταση ορισμού τριών (3) υποψηφίων μελών της ΠΕΔ/ΚΜ στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας «Οργανισμός Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης Ανώνυμη Εταιρία» (Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε.) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 4482/2017 (ΦΕΚ Α’102/25.7.2017).
 3. Λήψη απόφασης για την πραγματοποίηση Διήμερου Συνεδρίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στις 25 & 26 Σεπτεμβρίου 2017 στη Θεσσαλονίκη.
 4. Σχολική στέγη.
 5. Έγκριση ή μη συμμετοχής της ΠΕΔΚΜ στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Πιερικής Αναπτυξιακής Α.Ε. ΟΤΑ. (έως 30/9/2017).
 6. Υπόδειξη ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του για τη συγκρότηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου του άρθρου 234 του Ν. 3852/2010.
 7. Ορισμός ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή  διαγωνισμού του έργου : Αντιπλημμυρικό έργο στο Δ.Δ. Ολύνθου του Δήμου Πολυγύρου προϋπολογισμού 2.280.000,00 €.
 8. Ορισμός ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Τακτική Γ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρείας «ΠΕΤΑ Α.Ε.» και παροχή εντολής και εξουσιοδότησης εκπροσώπησης της ΠΕΔΚΜ (5/9/2017).
 9. Ορισμός ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Ανώνυμης Εταιρείας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α.Ε – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ» και παροχή εντολής και εξουσιοδότησης εκπροσώπησης της ΠΕΔΚΜ (18/8/2017) (Έγκριση).
 10. Ορισμός ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην 24η Ετήσια Τακτική Γ.Σ. της Αναπτυξιακής Νομού Θεσσαλονίκης Α.Ε., Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ και παροχή εντολής και εξουσιοδότησης εκπροσώπησης της ΠΕΔΚΜ (1/9/2017).
 11. Ενημέρωση – Ανακοινώσεις.