31
Ιούλ
2017
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΩΝ 2018

.

25595/26-7-2017 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, και Οικονομικών : «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2018» , (ΦΕΚ Β ‘ 2658/28-7-2016)