26
Απρ
2017
Ρύθμιση θεμάτων τεχνικού και λεπτομερειακού χαρακτήρα για την ίδρυση και λειτουργία κέντρων αποτέφρωσης οστών νεκρών

.

την 4932/30-1-2017 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών , Οικονομίας & Ανάπτυξης , και Περιβάλλοντος & Ενέργειας : «Ρύθμιση θεμάτων τεχνικού και λεπτομερειακού χαρακτήρα για την ίδρυση και λειτουργία κέντρων αποτέφρωσης οστών νεκρών» , (ΦΕΚ Β΄ 441/15-2-2017)

ΦΕΚ Β441-17.pdf