26
Απρ
2017
Περιεχόμενο Περιφερειακών Σχεδίων για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή

.

την 11258/6-3-2017 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας : «Εξειδίκευση περιεχομένου Περιφερειακών Σχεδίων για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) , σύμφωνα με το άρθρο 43 του ν. 4414/2016 (Α΄ 149)» , (ΦΕΚ Β΄ 873/16-3-2017)

ΦΕΚ Β873-17.pdf