26
Απρ
2017
Νόμος 4465/2017 .

.

τον Νόμο 4465/4-4-2017 : «Ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 για τη συγκρισιμότητα των τελών που συνδέονται με λογαριασμούς πληρωμών , την αλλαγή λογαριασμού πληρωμών και την πρόσβαση σε λογαριασμούς πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά και άλλες διατάξεις»* , (ΦΕΚ Α΄ 47/4-4-2017)

ΦΕΚ Α47-17.pdf