26
Απρ
2017
Νόμος 4455/2016

.

τον Νόμο 4455/23-2-2017 : «Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών , Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις» , (ΦΕΚ Α΄ 22/23-2-2017)

ΦΕΚ Α22-17.pdf