26
Απρ
2017
Νόμος 4452/2016 .

.

τον Νόμο 4452/14-2-2017 : «Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις» , (ΦΕΚ Α΄ 17/15-2-2017)

ΦΕΚ Α17-17.pdf