26
Απρ
2017
Δικαιολογητικά κινητικότητας

.

την ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/570/οικ.3824/3-2-2017 Απόφαση της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης : «Καθορισμός των δικαιολογητικών – εφαρμογή των διατάξεων του αρθρ. 25 του ν. 4440/2016 “Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του ν. 4369/2016 , ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις” (Α’224)» , (ΦΕΚ Β΄ 272/6-2-2017)

Β272-17.pdf